Egzamin Maturalny

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego. Absolwenci mają również możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

LICEUM DLA DOROSŁYCH W JAROSŁAWIU - Z nami matura będzie łatwa!!!

Nauczyciele w naszej szkole są życzliwi i chętnie służą pomocą!!!

WSZYSTKO O EGZAMINIE MATURALNYM:
Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego.

Egzamin przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do września.

Egzamin składa się z dwóch części:
ustnej – ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
pisemnej – ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:
wstępną – w terminie do 30 września 2019,
ostateczną – w terminie do 7 lutego 2020.

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego.

W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.
Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej egzaminuStrona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:
http://www.oke.krakow.pl/inf/

Deklaracje maturalne online - MATURA 2020
https://deklaracja.edu.pl/
Tutaj można wydrukować deklarację maturalną


Terminy dla uczniów klas maturalnych, którzy zamierzają w roku szkolnym 2019-2020 przystąpić do Egzaminu Maturalnego

Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020r.
do 30 września 2019r.

Składanie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych i dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form EM; Deklaracja - załącznik 1a i dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków
do 7 lutego 2020r.

Nanoszenie zmian w deklaracjach - deklaracja ostateczna. Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków EM. Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych z deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych potwierdzeń do szkoły

Terminy dla absolwentów którzy zamierzają w roku szkolnym 2019-2020 przystąpić do Egzaminu Maturalnego
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
do 1 października 2019r.
Składanie do dyrektora macierzystej szkoły deklaracji maturalnych przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: (Deklaracja - załącznik 1a/1d) ; Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków
do 31 grudnia 2019r.

Nanoszenie zmian w deklaracjach - deklaracja ostateczna. Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków EM. Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych z deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych potwierdzeń do szkoły

 

Deklaracje maturalne jakie obowiązują do Egzaminu Maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

NOWA FORMUŁA

 • Deklaracja_1a
  Deklaracja dla:
  (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  (2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;

  (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.
 • Deklaracja_1b
  Deklaracja dla:
  (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
  (2) absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;

  (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;
  (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;

  (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;

  (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
 • Deklaracja_1c
  Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

  STARA FORMUŁA
 • Deklaracja_1d
  Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.
 • Deklaracja_1e
  Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.
 • Załącznik 2
  Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Przewodniczący SZE

NLO dla Dorosłych w Jarosławiu