Egzamin Maturalny

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego. Absolwenci mają również możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

LICEUM DLA DOROSŁYCH W JAROSŁAWIU - Z nami matura będzie łatwa!!!

Nauczyciele w naszej szkole są życzliwi i chętnie służą pomocą!!!

WSZYSTKO O EGZAMINIE MATURALNYM:
Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego.

Egzamin przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do września.

Egzamin składa się z dwóch części:
ustnej – ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
pisemnej – ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:
wstępną – w terminie do 28 września,
ostateczną – w terminie do 7 lutego.

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego.

W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.
Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej egzaminu

 

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:
http://www.oke.krakow.pl/inf/

 

do 28 września 2018r.
Składanie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych i dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form EM; Deklaracja - załącznik 1a i dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków
do 7 lutego 2019r.
Nanoszenie zmian w deklaracjach - deklaracja ostateczna. Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków EM. Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych z deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych potwierdzeń do szkoły
do 14 lutego 2019r.
Składanie oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań
do 6 marca 2019r.
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły Szkolnego Harmonogramu Przeprowadzania Części Ustnej EM
do 23 kwietnia 2019r.
Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu /w przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji/. (Wniosek zdającego - załącznik 5)
26 kwietnia 2019r.
Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
6 - 23 maja 2019r.
Część pisemna EM wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE
6 - 25 maja 2019r.
Część ustna EM z języków obcych nowożytnych wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
Składanie wniosków o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. (Wniosek zdającego - załącznik 6) /nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu/
3 - 19 czerwca 2019r.
Część pisemna EM w terminie dodatkowym
3 - 8 czerwca 2019r.
Część ustna EM w terminie dodatkowym
4 lipca 2019r. 2019r.
Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu
do 11 lipca 2019r.
Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
do 9 sierpnia 2019r.
Informacja na stronie internetowej OKE w Krakowie o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
20 sierpnia 2019r.
Część pisemna EM w terminie poprawkowym
20 - 21 sierpnia 2019r.
Część ustna EM w terminie poprawkowym wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
11 września 2019r.
Odebranie w szkole świadectw dojrzałości oraz informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej

 

Terminy dla absolwentów szkół, którzy zamierzają w roku szkolnym 2018-2019 przystąpić do Egzaminu Maturalnego

do 1 października 2018r. (termin ostateczny: do 7 lutego 2019r.)
Składanie do dyrektora macierzystej szkoły deklaracji maturalnych przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: (Deklaracja - załącznik 1a/1d) ; Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków
do 31 grudnia 2018r.
Składanie do dyrektora macierzystej szkoły deklaracji maturalnych wraz z wnioskiem o możliwość zdawania EM w innej szkole: Deklaracja - załącznik 1a/1d; Wniosek o przystąpienie do EM w innej szkole - załącznik 2; Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków
Składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnych przez absolwentów, których szkoły zostały zlikwidowane lub przekształcone: Deklaracja - załącznik 1b/1e; Świadectwo ukończenia szkoły; Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków
Składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnych przez osoby, które mają lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych: Deklaracja - załącznik 1b/1e; Świadectwo ukończenia szkoły; Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków
Składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnych przez absolwentów, którzy nie zdawali albo nie zdali egzaminu dojrzałości, tzw. „starej matury" oraz osoby, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą: Deklaracja - załącznik 1b; Świadectwo ukończenia szkoły; Dokumentacja uprawniająca do dostosowania warunków
Składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnych przez absolwentów, którzy mają świadectwo dojrzałości i chcą przystąpić do egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów: Deklaracja - załącznik 1c; Świadectwo dojrzałości
Składanie do OKE w Krakowie wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów: Wniosek o zwolnienie z opłaty za EM - załącznik 26
od 1 stycznia 2019r. do 7 lutego 2019r.
Wnoszenie opłaty za egzamin maturalny: /dotyczy absolwentów, którzy przystępują do matury z danego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego po raz trzeci lub kolejny oraz absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, który deklarowali w poprzednich latach, ale nie przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu/ Dowód wniesienia opłaty
do 14 lutego 2019r.
Składanie oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań
do 6 marca 2019r.
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły Szkolnego Harmonogramu Przeprowadzania Części Ustnej EM
do 23 kwietnia 2019r.
Złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu: /gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji/ Wniosek zdającego - załącznik 5 o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata olimpiady
26 kwietnia 2019r.
Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
6 - 23 maja 2019r.
Część pisemna EM wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE
6 - 25 maja 2019r.
Część ustna EM z języków obcych nowożytnych wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
3 - 19 czerwca 2019r.
Część pisemna EM w terminie dodatkowym
3 - 8 czerwca 2019r.
Część ustna EM w terminie dodatkowym
Składanie wniosków o przystąpienie do EM w terminie dodatkowym /nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu/ Wniosek zdającego - załącznik 6 o przystąpienie do EM w terminie dodatkowym
4 lipca 2019r.
Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu
do 11 lipca 2019r.
Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
do 9 sierpnia 2019r.
Informacja na stronie OKE w Krakowie o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
20 sierpnia 2019r.
Część pisemna EM w terminie poprawkowym
20 - 21 sierpnia 2019r.
Część ustna EM w terminie poprawkowym wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
11 września 2019r.
Odebranie w szkole świadectw dojrzałości i informacji o wynikach po sesji poprawkowej