Egzamin Maturalny

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego. Absolwenci mają również możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

LICEUM DLA DOROSŁYCH W JAROSŁAWIU - Z nami matura będzie łatwa!!!

Nauczyciele w naszej szkole są życzliwi i chętnie służą pomocą!!!

WSZYSTKO O EGZAMINIE MATURALNYM:
Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego.

Egzamin przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do września.

Egzamin składa się z dwóch części:
ustnej – ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
pisemnej – ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:
wstępną – w terminie do 30 września,
ostateczną – w terminie do 7 lutego.

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego.

W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.
Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej egzaminu

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:
http://www.oke.krakow.pl/inf/